SIOX s.r.o.
Štefánikova 26, 917 01 Trnava,
Slovenská republika

Telefón:
+421 905 981 875
+421 948 396 691

Registrácia: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 30982/T

IČO: 47 012 676
DIČ: 20 2369 8919

Bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK66 8330 0000 0022 0037 1737